VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNK

1.1 Všechny únikové hry QUESTROOM v Praze jsou provozovány společností Aspect Estates s.r.o. se sídlem Tigridova 1501/6, Praha 4 – Michle, 140 00, IČ: 28355920, zapsanou Městským soudem v Praze, vložka C 215134 (dále jen “Společnost“) a jakékoliv právní a jiné vztahy z tohoto vyplývající se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (“VOP”) a právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory z těchto právních a jiných vztahů budou řešeny před obecnými soudy České republiky.

1.2 Společnost si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění VOP a to zveřejněním aktuálního znění VOP na webových stránkách Společnosti www.questroom.cz.

 

2. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

2.1 Nezbytnou podmínkou účasti v jakékoliv únikové hře provozované Společností je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních a provozních pravidel, a to všemi účastníky, kteří vstoupí do smluvního vztahu se Společností na základě jejich uskutečněné rezervace příslušné únikové hry (“účastník”). Účastník tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla a pokyny, které mu budou zaměstnancem Společnosti sděleny před zahájením hry, může být vyloučen z obchodních prostorů Společnosti na základ rozhodnutí zaměstnance či vedení Společnosti bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného za hru či její části.

2.2 Před vstupem do příslušné únikové hry, je účastník povinen podepsat prohlášení potvrzující skutečnost, že byl seznámen se všemi bezpečnostními a provozními pravidly a zavazuje se je dodržovat (“prohlášení účastníka”). Bez podpisu prohlášení účastníka nebude možné příslušného účastníka vpustit do rezervované únikové hry (bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného za hru či její části).

2.3 Účastník se účastní únikové hry na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

2.4 Únikové hry provozované Společností obsahují napínavé a do jisté míry i stresující prvky a situace. Tyto prvky a situace jsou součástí hry a daného příběhu a žádný z účastníků se v průběhu trvání únikové hry nedostane do skutečně nebezpečné situace. V průběhu trvání každé únikové hry budou účastníci monitorováni zkušeným zaměstnancem společnosti, a to prostřednictvím odposlechů a video přenosů z dané hry.

2.5 Pokud by měl jakýkoliv účastník problémy s jakýmkoliv typem srdečního onemocnění či jiným obdobným onemocněním, tento účastník by měl tuto skutečnost sdělit zaměstnanci dané únikové hry a zvážit svou účast ve hře s ohledem na svůj zdravotní stav a možné komplikace z toho vyplývající. Vždy platí, že každý účastník se účastní únikové hry na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí.

2.6 Jakýkoliv z účastníků, který se v průběhu trvání únikové hry bude chovat neukázněně, případně bude kazit ostatním účastníkům jejich zážitek ze hry či jakkoliv jinak omezovat ostatní účastníky v průběhu hraní hry, může být vyloučen na základě rozhodnutí zaměstnance Společnosti, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části. Pokud bude jakýkoliv účastník úmyslně poškozovat vybavení nebo zařízení únikové hry, odpovídá za způsobenou škodu a bude ze hry vyloučen na základě rozhodnutí zaměstnance, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného za hru či její části.

2.7 Pokud bude jakýkoliv účastník jevit známky opilosti či intoxikace jakoukoliv návykovou látkou, nebude vpuštěn do obchodních prostor Společnosti, a to na základě rozhodnutí zaměstnance Společnosti či vedení Společnosti. Dále platí, že Společnost si vyhrazuje právo odmítnout vstup komukoliv, kdo se na základě uvážení zaměstnance Společnosti či vedení Společnosti bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru ze zdravotních nebo bezpečnostních důvodů.

2.8 Účastníkům není povoleno vstupovat do obchodních prostor Společnosti s jakýmikoliv nebezpečnými předměty, které jsou způsobilé ohrozit zdraví či bezpečnost jiných účastníků či zaměstnanců Společnosti. V obchodních prostorách Společnosti je striktně zakázáno kouřit. Účastník může být z bezpečnostních důvodů požádán o předložení obsahu svých osobních zavazadel za účelem prohlídky, zda neobsahují shora uvedené nebezpečné předměty či zbraně způsobilé ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců Společnosti či jiných účastníků.

2.9 Účastníci jsou povinni si uschovat své osobní předměty a jakékoliv cennosti v uzamykatelných prostorách zázemí Společnosti. Společnost neodpovídá za škodu, ztrátu či odcizení osobních věcí či cenností, které nebudou umístěny v uzamykatelných prostorách.

 

3. OBCHODNÍ PRAVIDLA

3.1 Jakékoliv ceny vstupného na hry uvedené na webu Společnosti či v obchodních prostorách Společnosti jsou konečné, včetně případné daně z přidané hodnoty. Ceny vstupného za hry se mohou lišit v závislosti na datu, zvolené hře, konkrétním času dané rezervace a rovněž v závislosti na počtu osob. Konkrétní cena je uvedena v rezervačním systému na webu Společnosti a k nahlédnutí v obchodních prostorách Společnosti.

V případě, že účastník zarezervuje příslušnou hru ve zvoleném čase a následně na základě rozhodnutí účastníka dojde ke změně zvoleného termínu, je povinen toto nahlásit zaměstnancům Společnosti minimálně 24 hodin před zarezervovaným termínem hry, a to buď e-mailem a nebo na telefonní číslo uvedené na webových stránkách Společnosti. Neučiní-li tak, má Společnost právo na účastníkovi vymáhat náhradu ve výši až 500 Kč.

Vstupné musí být uhrazeno v hotovosti, a to vždy před zahájením příslušné únikové hry.

3.2 Skupinové rezervace nebo speciální teambuildingové / podnikové akce jsou vítány a mohou být předmětem zvýhodněných cenových nabídek. Pro bližší informace prosím kontaktujte Společnost, a to buď na e-mail: info@questroom.cz nebo na telefon: (420) 777 330 251.

3.3 Účastník je povinen dostavit se na místo konání zvolené únikové hry uvedené v informativním e-mailu/SMS zaslaném Společností následně po provedení rezervace.

3.4 Pozdní příchody na zvolenou únikovou hru (déle než 10 min po rezervovaném termínu) nejsou přípustné. V případě zpoždění účastníka delším než 15 minut po rezervovaném termínu začíná běžet čas nezbytný k absolvování hry, a to bez ohledu na přítomnost účastníka a bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. V případě, že účastník má zpoždění, může mu být umožněn vstup na únikovou hru v náhradním termínu dle časových možností, nebo s následující skupinou, vše na základě výlučného uvážení zaměstnance či vedení Společnosti.

3.5 Účast v únikové hře není doporučena osobám mladším 12 let. Účastníci mladší než 15 let musí být v průběhu celého trvání hry doprovázeny rodičem nebo jiným zletilým zástupcem nezletilého účastníka.

3.6 Společnost si kdykoliv vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci s plnou náhradou účastníkem uhrazeného vstupného.

 

4. PRAVIDLA POŘIZOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ

4.1 Jakékoliv focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů v obchodních prostorách Společnosti je přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu se trestá smluvní pokutou ve výši 5.000,-Kč a okamžitým ukončením hry bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. Zaměstnanci Společnosti Vám rádi udělají upomínkový snímek ze hry po jejím ukončení v prostorách za tímto účelem vyhrazených.

4.2 Účastníci jsou tímto Společností laskavě požádáni, aby nešířili jakékoliv informace o obsahu jednotlivých únikových her, zvláště o jejich zápletkách a řešeních. Prosím zachovejte tak unikátní zážitek z únikové hry i všem ostatním účastníkům.

 

5. DÁRKOVÉ POUKAZY (VOUCHERY)

5.1 Dárkové poukazy (vouchery) společnosti QUESTROOM vystavené a prodávané Společností jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 zákona č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“). Dárkovým poukazem je držitel, který dárkový poukaz předloží v provozovně Společnosti, oprávněn k absolvování jedné únikové hry dle svého výběru spolu s jím zvolenými osobami, avšak nikoliv v počtu převyšujícím celkem maximálně 4 osoby.

5.2 Není-li na dárkovém poukazu uvedeno jinak, dárkový poukaz společnosti QUESTROOM platí po dobu dvanácti měsíců ode dne vystavení.

5.3 Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost distribuuje dárkové poukazy i prostřednictvím třetích distributorů (například Firma na zážitky, s.r.o.), může se předmět plnění na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami lišit od plnění garantovaného těmito VOP. Pokud je rozpor v předmětu a podmínkách plnění z dárkového poukazu, pak platí podmínky uvedené na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami.

5.4 Dárkový poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími slevami či akcemi vyhlášenými Společností.

 

6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1 Veškeré informace a údaje uvedené na webových stránkách Společnosti mají pouze informativní a propagační charakter a neobsahují žádné ujištění či záruky, které by mohly z těchto údajů přímo či nepřímo vyplývat. Přístup na webovou stránku Společnosti a používání služeb a odkazů na těchto stránkách uváděných jsou na výlučném uvážení a odpovědnost jejich uživatele.

6.2 V průběhu poskytování svých služeb bude Společnost maximálně usilovat o naplnění očekávání a splnění všech přání svých klientů. V každém případě však platí, že Společnost nebude odpovědná za výpadky či neschopnost poskytovat své služby a plnit své závazky v případech výskytu “vyšší moci”, které Společnost nemohla očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv výhradně) záplavy, požár, přírodní pohromy, stávky, atd.).

6.3 Společnost není odpovědná za jakékoliv chyby, překlepy, nepřesnosti, které se mohou vyskytnout v informacích a materiálech zveřejněných na webových stránkách Společnosti. Společnost nebude rovněž odpovědna za jakékoliv prodlení či výpadky provozu na webových stránkách způsobené případy “vyšší moci”, stejně tak jako výpadku telekomunikačních služeb, výpadků IT sítě či souvisejících záležitostí.

6.4 Webové stránky Společnosti mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích subjektů a jejich webových stránek. Tyto odkazy mohou být používány na základě volného uvážení uživatelů webových stránek Společnosti, v žádném případě však neimplikují jakýkoliv souhlas či názor Společnosti s obsahem těchto stránek, stejně tak jako jiných informací či reklamních banner a odkazů použitých na těchto stránkách třetích osob.

6.5 Webové stránky Společnosti obsahují tzv. cookies za účelem uložení některých údajů o uživateli. Cookies jsou malé soubory textového formátu používané síti Internet pro rozpoznání návštěvníků, zjednodušení přístupu a používání webových stránek a monitoring přání a příkazů uživatelů a sběr informací, umožňující zlepšování obsahu webových stránek Společnosti. Vyplněním rezervačního formuláře dává uživatel souhlas s použitím cookies na webových stránkách.

6.6 Společnost není odpovědná za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek Společnosti nebo s nemožností jejich dočasného použití.

6.7 V jakémkoliv případě vzniku odpovědnosti Společnosti vůči účastníkovi je výše odpovědnosti omezena výší vstupného uhrazeného účastníkem za použití služeb nabízených Společností.

 

7. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Jakékoliv osobní údaje o klientech a účastnících únikových her provozovaných Společností jsou pečlivě uloženy a zabezpečeny v datových archivech Společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o osobních údajích (“Zákon”). Jakékoliv osobní údaje získané Společností mohou být použity pouze pro potřeb Společnosti a v žádném případě nebudou poskytnuty jakékoliv třetí osobě. Bez výslovného souhlasu účastníků, Společnost používá osobní údaje pouze a v rozsahu umožněném Zákonem, zejména pak ustanoveními § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odstavec 6 Zákona.

KONTAKT

Jak nás najdete v této dimenzi